วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2557

แปลข่าว-สรุปข่าว

7 Eleven


     7-Eleven decided to update their cof­fee con­cept and empha­size a smart and con­ve­nient brand expe­ri­ence. The iconic stripes is the take-off point for BVD's design.
   7-Eleven ตัดสินใจที่จะปรับปรุงแนวคิดกาแฟของพวกเขาและเน้นประสบการณ์แบรนด์สมาร์ทและสะดวกลายสัญลักษณ์ เป็นจุดที่เอาไปสำหรับการออกแบบของ BVD ที่ทันสมัยและการสร้างตราสินค้าที่ชัดเจน

กลุ่ม BVD ในช่วงปลายฤดูร้อนของปี 2012  ได้ออกแบบแนวคิดเอกลักษณ์ใหม่ของแบรนด์ กาแฟของSeven Eleven ในสวีเดน
Rikard Ahiberg นักออกแบบอาวุโส ของBVD กล่าวว่า " 7-Eleven ตัดสินใจที่จะปรับปรุ่งแนวคิดธุรกิจของแบรน์กาแฟของพวกเขา เน้นความทันสมัยในรูปแบบใหม่  ปรับมุมมมองเก่าๆที่เคยเห็น ให้เป็นรูปลักษณ์ใหม่ที่แปลกตาแต่ยังคงเดิมไว้
สัญลักษณ์ของ 7-Eleven การออกแบบ Negative Space ใช้เส้นบางและหนาสีขาว เพื่อให้เห็น  สัญลักษณ์  "7" และสัญลักษณ์ "11" นำเสนอด้วยสีแดง และส้ม ซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของ แบรนด์นี้อยู่แล้ว
แนวคิดนี้ใช้เฉพาะที่ สวีเดน

สรุปการเรียนการสอนสัปดาห์ที่ 4 วันที่ 10 กันยายน 2557

ร่วมสรุปการแปลข่าวของเพื่อน 
     กลุ่ม Diker ที่มีการออกแบบอัตลักษณ์ เป็นสีฟ้า กลุ่มก่อสร้างที่มีการออกแบบอัตลักษณ์อย่างชัดเจน แสดงถึงความเป็นตัวเองได้เด่นชัด มีมุมสีแดงเล็กๆ ออกแบบหลายอย่าง เช่น บ้าน รถตักดิน 

วิเคราะห์งานกลุ่ม 
     ทำการสุ่มกลุ่มที่จะได้ออกมานำเสนอสิ่งที่ได้ศึกษาเพื่มเติมมาจากสัปดาห์ที่แล้ว ทำการวิเคราะห์โดยละเอียด การทำอาตเวิคไฟล์ ของกลุ่มที่ตนได้มาก เพิ่มเติมในส่วนของการแบ่งหน้าที่การทำงานว่าใครทำส่วนไหนอะไรยังไง พร้อมนำเสนอในสัปดาห์หน้า

สรุปการเรียนการสอน สัปดาห์ที่ 3 วันที่ 3 กันยายน 2557

แปลสรุปข่าวจากเพื่อนๆ

     คนแรกเรื่องของ Blickfang Media เป็นกลุ่มที่ทำวิดีโออัตลักษณ์ของกลุ่ม คือ รูปอักษร "B" ใช้แทนม้วนฟิล์มที่ตัวกล้อง ผ่านการตัดทอน วิเคราะห์ออกแบบ จนเกิดเป็นงานที่มีเอกลักษณ์เฉพาะตัวอาจารย์ร่วมวิเคราะห์หลักการคิดกระบวนการคิดต่างๆในการทำงานของแต่ละศิลปิน


     สุ่มตรวจงานกลุ่ม ให้ออกมานำเสนอในสิ่งที่ได้ไปค้นคว้ามา หลักการ ส.1 ว่าที่ผ่านมาได้ไปติดต่อหรือเข้าพื้นที่กันบ้างหรือยังและรับ Feedback จากอาจารย์

ได้วิธีในการเข้าหา และได้ข้อมูลของผู้ประกอบการมากขึ้น

เรื่มดำเนินการศึกษาเพื่มเติมอย่างเร็วไว

ส.1 ศึกษาข้อมมูลของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับ นำโลโก้มาดราฟ ฉลากต่างๆให้ครบ เพื่อทำการศึกษา

วันอังคารที่ 9 กันยายน พ.ศ. 2557

การจดทะเบียนการค้า เครื่องหมายการค้า 

     หมายถึง เครื่องหมายหรือสัญลักษณ์หรือตราที่ใช้กับสินค้าหรือบริการ ซึ่งเครื่องหมายที่ให้ความคุ้มครองตาม พระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า พ.ศ. 2534 แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติเครื่องหมายการค้า (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2543 มี 4 ประเภท ดังต่อไปนี้
     1. เครื่องหมายการค้า (Trade Mark) คือเครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายเกี่ยวข้องกับสินค้าเพื่อแสดงว่าสินค้าที่ ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับสินค้าที่ใช้เครื่องหมายการค้าของบุคคลอื่น เช่น บรีส มาม่า กระทิงแดง เป็นต้น
     2. เครื่องหมายบริการ (Service Mark) คือ เครื่องหมายที่ใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับบริการ เพื่อแสดงว่าบริการที่ใช้เครื่องหมายนั้นแตกต่างกับบริการที่ใช้เครื่องหมาย บริการของบุคคลอื่น เช่น เครื่องหมายของสายการบิน ธนาคาร โรงแรม เป็นต้น
     3. เครื่องหมายรับรอง (Certification Mark) คือ เครื่องหมายที่เจ้าของเครื่องหมายรับรองใช้เป็นที่หมายหรือเกี่ยวข้องกับ สินค้าและบริการของบุคคลอื่น เพื่อเป็นการรับรองคุณภาพของสินค้า หรือบริการนั้น เช่น เชลล์ชวนชิม แม่ช้อยนางรำ ฮาลาล (Halal) เป็นต้น
     4. เครื่องหมายร่วม (Collective Mark) คือ เครื่องหมายการค้าหรือเครื่องหมายบริการที่ใช้โดยบริษัทหรือวิสาหกิจในกลุ่ม เดียวกัน หรือโดยสมาชิกของสมาคม กลุ่มบุคคล หรือองค์กรอื่นใดของรัฐหรือเอกชน เช่น ตราช้างของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด เป็นต้นขั้นตอนการจดทะเบียน
การยื่นคำขอ

     ให้ยื่นต่อสำนักงานระหว่างประเทศ (International Bureau) ขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาแห่งโลก (WIPO) โดยยื่นผ่านสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิดของประเทศผู้ขอ ซึ่งจะดำเนินการตรวจสอบและรับรองว่าเครื่องหมายที่ยื่น สินค้าและ/หรือบริการที่ระบุ เหมือนกับคำขอรากฐาน (Basic Application) หรือทะเบียนรากฐาน (Basic Registration)
คำขอจดทะเบียนเครื่องหมายการค้าที่จะนำไปยื่นขอจดทะเบียนระหว่างประเทศตามพิธีสารกรุงมาดริดได้นั้น ต้องเป็นคำขอที่มีการยื่นขอจดทะเบียน หรือได้รับการจดทะเบียนไว้แล้วในประเทศต้นกำเนิด
ารจดทะเบียน การจดทะเบียนแบ่งออกเป็น 2 ขั้นตอน คือ
1. ขั้นตอนระหว่างประเทศ
     เมื่อสำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอจดทะเบียน จะดำเนินการตรวจสอบเบื้องต้น (Formal Examination) ในเรื่องความสอดคล้องกับหลักเกณฑ์ของพิธีสารกรุงมาดริดและกฎข้อบังคับพิธีสารกรุงมาดริด (Common Regulations) การระบุจำพวกและรายการสินค้าและ/หรือบริการ ว่าเป็นไปตาม Nice Classification หรือไม่ รวมทั้งการชำระค่าธรรมเนียม หากมีข้อบกพร่อง สำนักงานระหว่างประเทศจะแจ้งไปยังประเทศที่มีการยื่นคำขอและผู้ยื่นคำขอ ทั้งนี้ ผู้ยื่นคำขอจะต้องแก้ไขภายใน 3 เดือน มิฉะนั้นจะถือว่าละทิ้งคำขอ
2. ขั้นตอนในประเทศ
     เมื่อประเทศภาคีที่ผู้ยื่นคำขอประสงค์จะได้รับความคุ้มครองได้รับคำขอแล้ว จะดำเนินการตรวจสอบคำขอดังกล่าวตามขั้นตอนปกติที่ใช้สำหรับการตรวจสอบคำขอที่ยื่นในประเทศ โดยจะตรวจสอบเนื้อหาสาระ (Substantive Examination) โดยตรวจสอบตามกฎหมายภายในของตน เช่น ตรวจสอบความเหมือนคล้าย ลักษณะบ่งเฉพาะหรือลักษณะต้องห้าม เป็นต้น หากมีข้อบกพร่องต้องดำเนินการแก้ไขตามกฎหมายภายในของประเทศนั้น ๆ
หากมีเหตุที่ต้องปฏิเสธการรับจดทะเบียน จะต้องแจ้งให้สำนักงานระหว่างประเทศทราบภายในกำหนด 12 เดือน หรือ 18 เดือน หรือหลังจากนั้น (กรณีมีคำร้องคัดค้าน)มิฉะนั้นจะถือว่าเครื่องหมายดังกล่าวได้รับการจดทะเบียนในประเทศที่ขอจดทะเบียนนั้นแล้ว
วันจดทะเบียน มี 2 กรณี ดังนี้
     1) คือวันยื่นคำขอจดทะเบียนต่อสำนักงานทะเบียนต้นกำเนิด หากคำขอดังกล่าวถึงสำนักงานระหว่างประเทศภายใน 2 เดือน
     2) หากเกิน 2 เดือน ให้ถือวันที่สำนักงานระหว่างประเทศได้รับคำขอเป็นวันจดทะเบียน
อายุความคุ้มครอง
10 ปี นับตั้งแต่วันรับจดทะเบียน และต่ออายุได้อีกคราวละ 10 ปี การต่ออายุสามารถต่ออายุได้ก่อนวันสิ้นอายุ 6 เดือน หรือหลังสิ้นอายุแล้วภายใน 6 เดือนก็ได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมเพิ่มร้อยละ 50 ของค่าธรรมเนียมเบื้องต้น (Basic fee) ทั้งนี้ สามารถต่ออายุเฉพาะบางประเทศ หรือทุกประเทศที่ได้รับความคุ้มครองก็ได้
ค่าธรรมเนียมการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศมี 4 ประเภท คือ
     1) Basic fee เป็นค่าธรรมเนียมเบื้องต้นสำหรับการยื่นคำขอจดทะเบียนระหว่างประเทศหนึ่งคำขอ
- เครื่องหมายขาว-ดำ 653 สวิสฟรังค์
- เครื่องหมายที่เป็นสี 903 สวิสฟรังค์
     2) Supplementary fee เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับจำพวกสินค้าและ/หรือบริการ ที่ยื่นขอจดทะเบียนเกิน 3 จำพวก โดยเสียค่าธรรมเนียมตั้งแต่จำพวกที่ 4 ขึ้นไป จำพวกละ 73 สวิสฟรังค์
     3) Complementary fee เป็นค่าธรรมเนียมสำหรับประเทศที่ระบุเพื่อขอจดทะเบียน ประเทศละ 73 สวิสฟรังค์
     4) Individual fee เป็นค่าธรรมเนียมเฉพาะประเทศ
อ้างอิงจาก : http://www.ipthailand.go.th/index.php?option=com_content&view=article&id=29&Itemid=309