วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน พ.ศ. 2557

รายงานสรุปผลการออกแบบอัตลักษณ์และพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์

รายงานสรุปผลการออกแบบอัตลักษณ์และพัฒนาตราสัญลักษณ์และรูปลักษณ์บรรจุภัณฑ์
การออกแบบอัตลักษณ์ "ข้าวธาร"
โดย นายณัฐชา แย้มเกษมกุล
รหัส 5511302837 กลุ่ม 101
วิชาการออกแบบอัตลักษณ์
ARTD2307 Corporate Identity Design
ขั้นตอนการออกแบบตราสัญลักษณ์


รูปแบบฉลากผลิตภัณฑ์

ผลงาน Moodboard
ส.1 การสืบค้น

ส.2 สมมติฐาน

ส.3 สรุปผลไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น