ส.1 สืบค้น

รัฐวิสาหกิจชุมชนศูนย์ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชบ้านพระแก้ว
     รัฐวิสาหกิจชุมชนศูนย์ วิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์พืชบ้านพระแก้ว
กิจกรรมเด่น ผลิตเมล็ดพันธุ์พืช ข้าว และถ่ายทอดความรู้การเกษตร
ผู้ดูแล พ.จ.ท. เฉลียว น้อยแสง
โทรศัพท์ 08-6205-9124
ที่อยู่ เลขที่ 42/3 หมู่ที่ 10 ตาบลแพรกศรีราชา อาเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท รหัสไปรษณีย์ 17140
กิจกรรม


เจ้าหน้าที่ผู้ประสาน นายสุทิน จันอิน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรปฏิบัติการ โทรศัพท์ 08-0608-8865 สานักงานเกษตรจังหวัดชัยนาท โทรศัพท์ 0-5647-6720 โทรสาร 0-5642-1513 E-mail : chainat@doae.go.th 

ข้อมูลพื้นฐาน
     สถานที่ตั้งศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านวัดพระแก้วตุ้งอยู่ที่ศาลาอเนกประสงค์กลางบ้านวัดพระแก้วหมู่ที่ 10 ตำบลลแพรกศรีราชา อำเภอสรรคบุรี จังหวัดชัยนาท
พิกัดที่ทำการศูนย์ N1502371 E1001070
ปัจจุบันมีสมาชิกจำนวน 30 ราย
บ้านวัดพระแก้ว
หมู่ที่10 มีประชากรทั้งหมด 703 คน
ชาย 378 คน
หญิง 357 คน
ครัวเรือนั้งหมด 196 ครัวเรือน
แยกเป็นครัวเรือนเกษตรกร 83 ครัวเรือน
พื้นที่ทั้งหมด 1,168 ไร่
- พื้นที่การเกษร 1,020
- พื้นที่นา 897
- พื้นที่ทำสวน 67
- พื้นที่ปลูกผัก 11
- พื้นที่ปลูกพืชโตเร็ว 2
- พื้นที่อื่นๆ (ปะมง,ไม้ดอกไม้ประดับ) 43
ประวัติความเป็นมาและความคิดริเริ่ม
     แต่เดิมแรกเริ่มใช้ชื่อหมู่บ้านว่า บางน้ำพระ แล้วบริเวณชุมชนมีวัดพระแก้ว แล้ววัดเป็นศูนย์รวมจึงได้เปลี่ยนชื่อเป็นบ้านวัดพระแก้ว หลักการที่ใช้กันคือการปลูกเองกินกันเองในหมู่บ้านราคาที่ข่ยจึงเป็นราคาถูกเพราะอยากให้คนในหมู่บ้านได้ทานของดีๆ คนในชุมชนจะรู้ว่ามีที่นี่ขาย  และส่งเสริมกันเอง ยังไม่มีการส่งออกใดๆ แต่ในอนาคตทั้งในประเทศและต่างประเทศ เนื่องจากยังไม่มีเงินทุนในการลงทุน
     ศูนย์ส่งเสริมผลิตพันธ์ข้าวชุมชนบ้านวัดพระแก้ว ตั้งอยู่ที่ตำบลแพรกศรีราชา ซึ่งมีพื้นที่ทั้งหมด 42,897 ไร่ เป็นพื้นที่นาเป็นส่วนใหญ่ จำนวน 39,037 ไร่ ประกอบกับพื้นที่นาของตำบลแพรกศรีราชา เป็นพื้นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับการทำนาและมีระบบชลประทานทั้งหมด จึงมีการทำนาต่อเนื่องตลอดทั้งปี ประกอบกับนโยบาย ภาครัฐให้การสนับสนุน ช่วยเหลือ เกษตรกรอย่างมากและทั่วถึงทำให้เกษตรกรเร่งพัฒนาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ได้ผมผลิตจำนวนมาก เนื่องจากการทำนาเป็นรายได้หลักของเกษตรกร
     เกษตรกรที่ใช้ปุ๋ยเคมีและสารเคมีมากเกินความจำเป็น จากการปฏิบัติของเกษตรกรทำให้เกิดปัญหาข้าวคุณภาพต่ำ เกษตรกรไม่สนใจในการเก็บ เมล็ดพันธ์ ไว้ใช้เอง เพราะต้องการจะเร่งทำนาจึงต้องซื้อจากแหล่งอื่นๆ โดยเฉพราะซื้อจากพ่อค้าคนกลาง เนื่องจากหน่วยงานราชการผลิตไม่เพียงพอ ทำให้เกิดปัญหาข้าวดีด ข้าวเต้ง ข้าวไม่มี คุณภาพเกิดโรคแมลงระบาด ทำให้ต้องเพิ่งต้นทุนการผลิต ดังนั้น เกษตรกรชุมชนบ้านวัดพระแก้ว จึงมีการรวมตัวกันเพื่อหารือประกอบกับมีนโยบายของการส่งเสริมการเกษตรให้มีการ จัดตั้งศูนย์ส่งเสริมเมล็ดพันธุ์ข้าวชุมชนขึ้น ดังนั้นเกษตรกรบ้านวัดพระแก้ว จึงได้จัดศูนย์ส่งเสริมและผลิตพันธุ์ข้าวชุมชนบ้านวัดพระแก้วขึ้น ในปี 2555 มีจำนวนสมาชิก 20 ราย และกลุ่มมีความเข้มแข็งมากขึ้น จึงได้ดำเนินการขอจดทะเบียนเป็นวิสาหกิจชุมชนขึ้น ชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนผลิตพันธุ์ข้าวบ้านวัดพระแก้ว เลขทะเบียน 1-18-05-01/1-007 ทำกิจการต่อยอดแปรรูปข้าว เพื่อสุขภาพ (ข้าวไรเบอรี่)

ผลิตภัณฑ์ภายในชุมชน
  • ข้าวหอมมะลิแดง
  • ข้าวหอมมะลิขาว
  • ข้าวRice berry
  • ข้าวกล้อง
  • ข้าวหอมนิล
ราคาขาย 50 - 100 บาท
สถานที่ขาย : ชายในชุมชน , เกษตรตำบลรับไปขายในตัวเมือง

วัดพระแก้ว อ.สรรคบุรี
     วัดพระแก้ว เป็นวัดที่มีโบราณสถานสำคัญวัดหนึ่ง มีองค์เจดีย์สี่เหลี่ยมที่มีความงดงาม ตั้งอยู่หมู่ ๑๐ ตำบลแพรกศรีราชา ห่างจากตัวเมืองชัยนาทประมาณ ๒๓ กิโลเมตร ภายในวัดมีเจดีย์แบบละโว้ทรงสูงผสมกับเจดีย์ทวาราวดีตอนปลาย ฐานเรือนธาตุแบบลดท้องไม้ เป็นศิลปะสมัยสุโขทัยผสมกับสมัยศรีวิชัย บริเวณด้านหน้าเจดีย์มี วิหารหลวงพ่อฉาย ด้านหลังองค์หลวงพ่อฉายมี “ทับหลัง” แกะสลักติดอยู่ เป็นภาพจำหลักบนศิลาทรายเป็นรูปพระอิศวรทรงช้างเอราวัณอยู่ในซุ้มเรือนแก้วเป็นศิลปะขอมมีอายุกว่าพันปี สันนิษฐานว่าเมื่อขอมเสื่อมอำนาจลงคงจะมีผู้นำโบราณวัตถุชิ้นนี้มาจากที่ใดที่หนึ่งในอาณาจักรขอมและนำแท่งศิลาทรายที่มีภาพจำหลักพระอิศวรทรงช้างเอราวัณมาแกะเป็นพระพุทธรูป แต่ได้หงายเศียรช้างเอางวงขึ้นด้านบน เพื่อจะบอกเป็นปริศนาธรรมว่า “ผู้ที่ต้องการความสำเร็จสูงสุดเช่นพระพุทธองค์ จะต้องรู้จักปฏิบัติตนทวนกระแสแห่งโลภะ โทสะ โมหะ ถึงจะพบความสุขในชีวิต”

อ้างอิง : http://www.tatsuphan.net/Cwatprakaew.html 


ความหมายของวิสาหกิจชุมชน
     วิสาหกิจชุมชน ( SMCE หรือ small and micro community enterprise) หมายถึง กิจการของชุมชนเกี่ยวกับการผลิตสินค้า การให้บริการหรือการอื่น ๆ ที่ดำเนินการโดยคณะบุคคลที่มีความผูกพัน มีวิถีชีวิตร่วมกันและรวมตัวกันประกอบกิจการดังกล่าว ไม่ว่าจะเป็นนิติบุคคลในรูปแบบใด หรือไม่เป็นนิติบุคคล เพื่อสร้างรายได้และเพื่อการพึ่งพาตนเองของครอบครัว ชุมชนและระหว่างชุมชน
     ความหมายของวิสาหกิจชุมชนโดยสรุป คือ การประกอบการเพื่อการจัดการ " ทุนของชุมชน"
อย่างสร้างสรรค์เพื่อการพึ่งตนเอง"ทุนของชุมชน" ไม่ได้หมายถึงแต่เพียงเงิน แต่รวมถึงทรัพยากร ผลผลิต ความรู้ ภูมิปัญญา ทุนทางวัฒนธรรม ทุนทางสังคม(กฎเกณฑ์ทางสังคมที่ร้อยรัดผู้คนให้อยู่ร่วมกันเป็นชุมชนเป็นพี่เป็นน้องไว้ใจกัน)

ลักษณะสำคัญของวิสาหกิจชุมชน ( มีองค์ประกอบอย่างน้อย 7 ประการ)
1. ชุมชนเป็นเจ้าของและผู้ดำเนินการ
2. ผลผลิตมาจากกระบวนการในชุมชน โดยใช้วัตถุดิบ ทรัพยากร ทุน แรงงานในชุมชน เป็นหลัก
3. ริเริ่มสร้างสรรค์เป็นนวัตกรรมของชุมชน
4. เป็นฐานภูมิปัญญาท้องถิ่น ผสมผสานภูมิปัญญาสากล
5. มีการดำเนินการแบบบูรณาการ เชื่อมโยงกิจกรรมต่าง ๆ อย่างเป็นระบบ
6. มีกระบวนการเรียนรู้เป็นหัวใจ
7. มีการพึ่งพาตนเองของครอบครัวและชุมชนเป็นเป้าหมาย
เครือข่ายวิสาหกิจชุมชน หมายถึง คณะบุคคลที่รวมตัวกันโดยมีวัตถุประสงค์ในการทำกิจกรรมอย่างหนึ่งอย่างใด เพื่อประโยชน์ในการดำเนินงาน ของวิสาหกิจชุมชนในเครือข่าย

คุณสมบัติของข้าวต่างๆ
ข้าว Riceberry

     ได้จากการผสมข้ามพันธุ์ระหว่างข้าวเจ้าหอมนิลกับข้าวขาวดอกมะลิ 105 ลักษณะเป็นข้าวเจ้า สีม่วงเข้ม รูปร่างเมล็ดเรียวยาว ข้าวกล้องมีความนุ่มนวลมาก ปลูกได้ตลอดทั้งปี ให้ผลผลิตต่อไร่ปานกลาง ต้านทานต่อโรคไหม้ แต่ไม่ต้านทานโรคหลาว จึงควรเปลี่ยนเมล็ดพันธุ์ทุกรอบการปลูก
     คุณสมบัติเด่นทางด้านโภชนาการ คือมีสารต้านอนุมูลอิสระสูง ได้แก่ เบต้าแคโรทีน แกมมาโอไรซานอล วิตามินอี แทนนิน สังกะสี และโฟเลตสูง มีดัชนีน้ำตาลต่ำ-ปานกลาง
     สารอาหารสำคัญที่อยู่ในข้าวกล้องไรซ์เบอรี่ ประกอบด้วยโอเมก้า 3 มีอยู่ 25.51 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม กรดไขมันจำเป็น มีบทบาทสำคัญต่อโครงสร้างและการทำงานของสมอง ตับและระบบประสาท ลดระดับคอเลสเตอรอล ธาตุสังกะสี 31.9 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม ช่วยสังเคราะห์โปรตีน สร้างคอลลาเจน รักษาสิว ป้องกันผมร่วง กระตุ้นรากผม, ธาตุเหล็ก 13-18 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม สร้างและจ่ายพลังงานในร่างกาย เป็นส่วนประกอบที่สำคัญของฮีโมโกลบินในเม็ดเลือดแดง และเป็นส่วนประกอบของเอนไซม์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการใช้ออกซิเจนในร่างกาย และสมอง

ข้าวหอมมะลิแดง
     ข้าวหอมมะลิแดง เมล็ดข้าวเรียวยาวเยื่อหุ้มเมล็ดสีน้ำตาลแดงเข้ม เมื่อหุงแล้วได้เนื้อข้าวร่วน ให้รสสัมผัสคล้ายข้าวหอมมะลิที่มีความเคี้ยวมันและทรงคุณค่า โดยบริษัท เดอะสุขขะเฮ้าส์ (ไทยแลนด์) ได้ส่งเสริมให้เกษตรกรปลูกในระบบอินทรีย์และทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบ Fair trade กับเกษตรกรในแถบภาคเหนือตอนบนได้แก่จังหวัด เชียงใหม่ เชียงราย พะเยา ลำปาง และอุตรดิตถ์
คุณประโยชน์ของข้าวกล้องหอมมะลิแดง
• เนื้อเกรนของข้าวแท้ๆช่วยให้อิ่มเร็ว และอิ่มท้องนาน
• ไม่ก่อให้เกิดอาการแพ้ และเปี่ยมวิตามิน B ช่วยรักษาภูมิแพ้
• เต็มไปด้วยไฟเบอร์ช่วยการขับถ่ายและดูดซับไขมัน
• อุดมธาตุเหล็กและทองแดงที่ช่วยบำรุงเลือด เหมาะกับผู้เป็นโลหิตจางและผู้หญิงมีประจำเดือน
• มากคุณค่าของ วิตามินบี 1 วิตามินบี 2 ช่วยบำรุงสมอง บรรเทาอาการอ่อนเพลีย
• ไนอะซิน ทำให้ผิวหนังแข็งแรง และมีประสาทที่ฉับไว
• แคโรทินในข้าวจะแปลงสภาพเป็นวิตามินเอในร่างกาย ช่วยบำรุงสายตา

อ้างอิง : http://www.peerawich.com/sukhahouse/index.php?option=com_content&view=article&id=8&Itemid=16


ข้าวหอมมะลิขาว

     ข้าวหอมมะลิที่นิยมปลูกและบริโภคกันอย่างแพร่หลายคือพันธุ์ ขาวดอกมะลิ 105 และ พันธุ์ กข.15 ความหอมของข้าวหอมมะลิ เกิดจากสารระเหยชื่อ 2-acetyl-1-pyroline ซึ่งเป็นสารที่ระเหยหายไปได้ การรักษาความหอมของข้าวหอมที่ดีต้องเริ่มตั้งแต่ การเก็บเกี่ยว การเก็บรักษาข้าวเปลือกการสีข้าว และการเก็บรักษาข้าวที่สีเรียบร้อยแล้วการจะรักษาความหอมของข้าวเอาไว้ต้องพยายามหลีกเลี่ยงภาวะแวดล้อมที่ร้อน อบอ้าว และมีความชื้นสูง การตากแดดหรือใกล้สถานที่ร้อนจัดเป็นเวลานานๆ เป็นสิ่งที่ควรหลีกเลี่ยงอย่างยิ่งสภาวะที่เหมาะสมคือที่ที่มีอากาศค่อนข้างเย็น มีการถ่ายเทของอากาศดี ความชื้นไม่สูง

ข้าวกล้อง
     ข้าวกล้อง หรือที่เรียกกันว่า ข้าวซ้อมมือ เป็นข้าวที่สีเอาแต่เปลือกออกเท่านั้น เยื่อหุ้มเมล็ดข้าวที่มีสีน้ำตาลแกมแดง และจมูกข้าว ยังคงอยู่ครบ จึงเป็นข้าวที่อุดมไปด้วย คุณค่าทางอาหาร เกลือแร่ต่าง ๆ ที่มีอยู่ในข้าวกล้อง ประกอบไปด้วย แคลเซียม ฟอสฟอรัส เหล็ก ทองแดง แมงกานีส และอื่น ๆ
ประโยชน์มากมายของการกินข้าวกล้อง

ได้วิตามินบีรวมช่วยป้องกันและบรรเทาอาหารอ่อนเพลีย แขน ขาไม่มีแรง ปวดกล้ามเนื้อ
โรคผิวหนังบางชนิด บำรุงสมองทำให้เจริญอาหาร
• ได้วิตามินบี 1 ซึ่งถ้ากินเป็นประจำจะช่วยป้องกันโรคเหน็บชาได้
• ได้วิตามินบี 2 ป้องกันโรคปากนกกระจอก
• ได้ฟอสฟอรัส ช่วยในการเจริญเติบโตของกระดูกและฟัน
• ได้แคลเซียม ทำให้กระดูกแข็งแรง ช่วยป้องกันไม่ให้เป็นตะคริว
• ได้ทองแดง สร้างเมล็ดโลหิต และเฮโมโกลบิน
• ได้ธาตุเหล็ก ช่วยป้องกันโรคโลหิตจาง
• ได้โปรตีน ช่วยเสริมสร้างส่วนที่สึกหรอ
• ได้ไขมัน ให้พลังงานแก่ร่างกาย ไขมันในข้าวกล้องเป็นไขมันที่ดี ไม่มีโคเรสเตอรอล
• ได้ไนอะซิน ช่วยระบบผิวหนังและเส้นประสาท และป้องกันโรคเพลลากรา
(โรคที่เกิดจากการขาดไนอะซิน จะมีอาการท้องเสีย ประสาทไหว โรคผิวหนัง)
• ได้คาร์โบไฮเดรต ให้พลังงานแก่ร่างกาย
• ได้กากอาหาร ข้าวกล้องมีกากอาหารมาก ซึ่งจะทำให้ท้องไม่ผูก
และช่วยป้องกันมะเร็งในลำไส้อีกด้วย
• วิตามินและเกลือแร่ต่างๆ ในข้าวกล้องจะช่วยให้ส่วนต่างๆ ของร่างกายทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
อ้างอิง : http://www.student.chula.ac.th/~53373104/page2.htm

ข้าวหอมนิล

     ข้าวเจ้าหอมนิลเป็นข้าวที่ได้รับการคัดเลือก และพัฒนาจนได้ข้าวที่มีเมล็ดข้าวกล้องเรียวยาว สีม่วงเข้ม ข้าวกล้องเมื่อหุงสุกจะนุ่มเหนียว และมีกลิ่นหอม น่ารับประทาน ที่สำคัญคือ ข้าวกล้องมีโปรตีนสูงถึง 12.5% ปริมาณคาร์โบไฮเดรต 70% ปริมาณ amylose 16% และยังประกอบไปด้วย ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม และโพแทสเซียม ซึ่งสูงกว่าข้าวขาวดอกมะลิ
คุณประโยชน์
คุณค่าทางอาหารของข้าวกล้องหอมนิล :
1). วิตามิน B1, B2, Bรวม และวิตามิน E
2). ธาตุเหล็ก สังกะสี ทองแดง แคลเซียม โพแทสเซียม
(โดยเฉพาะธาตุเหล็กสูงกว่าข้าวกล้องทั่วไป 30 เท่า)
3). โปรตีน 12.5% (มากกว่าข้าวกล้องทั่วไป)
4). คาร์โบไฮเดรต (ต่ำกว่าข้าวกล้องทั่วไป จึงกินแล้วไม่อ้วน)
5). สารต้านอนุมูลอิสระ (ANTI-OXIDANT) สูงกว่าข้าวกล้องทั่วไป 7 เท่า
6). เส้นใยอาหาร (FIBER)
อ้างอิง : http://www.oknation.net/blog/doodekdee2/2013/11/27/entry-1

รูปแบบอัตลักษณ์ของวิสาหกิจชุมชนบ้านพระแก้วโลโก้ที่ดราฟขึ้นมาใหม่
รูปรวงข้าวใช้เป็นตัวแทนสื่อตราสัญลักษณ์เกี่ยวกับ ข้าว พริ้วไหว ใช้สีเขียวแทนใบ  กับสีทอง เช่นข้าวที่สุกงอม
การที่มีจำนวนมากกว่า 2 จะเรียกเป็นกลุ่ม จึงใช้เป็นรูปเกษตรกรชาวนา 3 คน ยืนบนแผ่นผืนนาไล่ลำดับสูงต่ำ บนผินนาของเขา 
สร้างรูปแบบให้เป็นสัดส่วน เป็นรูปวงรี ใช้ตัวหนังสือสีทอง ตัดกับสีเขียว 

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น